หน้าแรก  >  ข่าวประชาสัมพันธ์
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) เข้าร่วมกับ สำนักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.) ในการลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าโครงการ DSO Communication (การสื่อสารการปรับเปลี่ยนไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล)
พนักงานสำนักงาน กสทช.เขต 15 (สุพรรณบุรี) เข้าร่วมประชุมการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม ณ สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) ร่วมกับสำนักงาน กสทช. ภาค 1 จัดอบรม "การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่(Synthesizer)" ในโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างเครือข่ายสื่อสารในสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2560
สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี), สำนักงาน กสทช. ภาค 1 ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี, สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุพรรณบุรี, สมาคมวิทยุสมัครเล่น จังหวัดสุพรรณบุรี, สมาคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการ "ฝึกซ้อมและทดสอบข่าย/ระบบสื่อสาร" ในโครงการเตรียมความพร้อมและสร้างเครือข่ายสื่อสารในสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2560
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่ตรวจสอบการแพร่คลื่นแปลกปลอม เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันการรบกวนการบิน และเข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง มาตรการตรวจสอบการแพร่กระจายคลื่นแปลกปลอมและบทลงโทษ
พนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) เข้าร่วมประชุมสำนักงานครั้งที่ 3/2560 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานแต่ละฝ่าย และต้อนรับพนักงานใหม่อย่างเป็นทางการ
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมทำความเข้าใจประชาคมกับชุมชน ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เรื่องโครงการที่จะติดตั้งเสาและอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) เข้าร่วมกับสำนักงาน กสทช. ภาค 1 , สำนักงาน กสทช. เขต 1 (กรุงเทพฯ) และ สำนักงาน กสทช. เขต 5 (จันทบุรี) โครงการ "การสัมมนาผู้ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงและผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบเคเบิ้ลทีวีเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์"
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) ส่งมอบดอกไม้จันทน์ ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี
พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) เข้าร่วมพิธีเปิดแพรคลุมป้ายอาคารศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนและการเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป จังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2