บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :28/11/2560
ประกาศฯ เรื่อง การจัดซื้อพัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ
ประกาศ สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) เรื่อง การจัดซื้อพัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้


ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารการจัดซื้อพัสดุสำนักงาน ได้ที่ งานอำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 035-454-330-2 โทรสาร 035-454-322 ในวันและเวลาทำการ

ปก-ภภ-เขต-15-เรื่อง-การจัดซื้อพัสดุสำนักงาน-จำนวน-12-รายการ.pdf
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2