บันทึกโดย :ศุภลักษณ์ รอดนวล (เขต13)
วันที่บันทึก :19/10/2564
ราคากลาง การต่อสัญญาเช่าสถานที่เพื่อติดตั้ง Tower and Shelter สำหรับเครื่องอุปกรณ์ตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุและสายอากาศตรวจสอบหาทิศวิทยุ จังหวัดสุพรรณบุรี (แห่งที่ 2)
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2