บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :03/10/2561
ประกาศ สำนักงาน กสทช. เขต 13(สุพรรณบุรี) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้ลำโพงพร้อมไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามที่สำนักงาน กสทช. เขต 13 (สุพรรณบุรี) ได้มีโครงการจัดซื้อตู้ลำโพงพร้อมไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

บัดนี้ ทำการเปิดซองเสนอราคาตู้ลำโพงพร้อมไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด และได้พิจารณาตรวจคุณสมบัติและเอกสารต่างๆของผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอเอกสารราคาถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาทุกประการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 38,468.- บาท (สามหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีอื่น ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวงไว้เรียบร้อยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2