บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :14/08/2561
ประกาศ สำนักงาน กสทช. เขต 13(สุพรรณบุรี) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำผังบุคลากรในองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามที่สำนักงาน กสทช. เขต 13(สุพรรณบุรี) ได้มีโครงการจ้างเหมาบริการจัดทำผังบุคลากรในองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น

บัดนี้ ทำการเปิดซองเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำผังบุคลากรในองค์กร และได้พิจารณาตรวจคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ ของผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอเอกสารถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาทุกประการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านแบทแมน อักษรศิลป์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 12,000.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวงไว้เรียบร้อยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2