บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :14/08/2561
ประกาศ สำนักงาน กสทช. เขต 13(สุพรรณบุรี) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปรับภูมิทัศน์ สำนักงาน กสทช. เขต 13 (สุพรรณบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามที่สำนักงาน กสทช. เขต 13(สุพรรณบุรี) ได้มีโครงการจ้างเหมาบริการปรับภูมิทัศน์ สำนักงาน กสทช. เขต 13 (สุพรรณบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น

บัดนี้ ทำการเปิดซองเสนอราคาจ้างเหมาบริการปรับภูมิทัศน์ สำนักงาน กสทช. เขต 13 (สุพรรณบุรี) และได้พิจารณาตรวจคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ ของผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอเอกสารถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาทุกประการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านอู่ทอง พรรณไม้ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 23,200.- บาท (สองหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวงไว้เรียบร้อยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2