บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :04/07/2561
ประกาศ สำนักงาน กสทช. เขต 13(สุพรรณบุรี) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนแปลงตัวเลขสำนักงาน กสทช. เขต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามที่สำนักงาน กสทช. เขต 13(สุพรรณบุรี) ได้มีการจัดโครงการจ้างเหมาเปลี่ยนแปลงตัวเลขสำนักงาน กสทช. เขต จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น

บัดนี้ ทำการเปิดซองเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนแปลงตัวเลขสำนักงาน กสทช. เขต จำนวน 1 รายการ และได้พิจารณาตรวจคุณสมบัติและเอกสารต่างๆของผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอเอกสารถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาทุกประการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสีเงินการช่าง12 โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวงไว้เรียบร้อยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2561

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2