บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :25/06/2561
ประกาศ สำนักงาน กสทช. เขต 13(สุพรรณบุรี) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามที่สำนักงาน กสทช. เขต 13 (สุพรรณบุรี) ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

บัดนี้ ทำการเปิดซองเสนอราคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ และได้พิจารณาตรวจคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ ของผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอเอกสารถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาทุกประการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 8,580.01 บาท (แปดพันห้าร้อยแปดสิบบาทหนึ่งสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวงไว้เรียบร้อยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2