บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :16/06/2560
โครงการอบรมส่งเสริมสิทธิและการรู้เท่าทันสื่อของผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) พร้อมด้วย สำนักงาน กสทช. ภาค 1, สำนักงาน กสทช. เขต 1(กรุงเทพฯ), สำนักงาน กสทช. เขต 5 (จันทบุรี) และ สำนักงาน กสทช. เขต 16 (ปราจีนบุรี) ดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมสิทธิและการรู้เท่าทันสื่อของผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ณ โรงพยาบาลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีนายคันชล ผ่องใส นายอำเภอสามพราน เป็นประธานในพิธีเปิดจำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2