บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :14/09/2560
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างเครือข่ายสื่อสารในสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) ร่วมกับสำนักงาน กสทช. ภาค 1 จัดอบรม "การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่(Synthesizer)" ในโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างเครือข่ายสื่อสารในสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2560 มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ารับการอบรม 265 คน โดยมีนายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2