บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :14/09/2560
โครงการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมและสร้างเครือข่ายสื่อสารในสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 11 และ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) ได้จัดประชุมคณะทำงานโครงการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมและสร้างเครือข่ายสื่อสารในสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2560 ซึ่งมีกำหนดการดำเนินโครงการในวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สำนักงาน กสทช.เขต 15 (สุพรรณบุรี) , สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี, สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุพรรณบุรี, สมาคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จังหวัดสุพรรณบุรี, สมาคมวิทยุสมัครเล่น จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมของคณะทำงานโครงการฯ เพื่อให้การดำเนินโครงการฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ต่อไป

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2