บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :28/11/2560
โครงการจัดระเบียบสายสื่อสารของจังหวัดนครปฐม
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง รักษาการแทน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) พร้อมด้วย นายรุ่งจันทร์ แซ่หลี นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการ ปฏิบัติการระดับต้น และนายคมสันต์ จิตต์มั่น บุคคลช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช. เข้าร่วมประชุมการจัดระเบียบสายสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคม ในเส้นทางวิกฤต ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครปฐม, ผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคม และ บริษัท เก้าคอมมูนิเคชั่น จำกัด ผู้รับเหมากลางในการจัดระเบียบสายสื่อสารครั้งนี้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ และแล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด และรวมถึงหารือเรื่องการเข้าร่วมพิธี kick off โครงการจัดระเบียบสายสื่อสารของจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2