บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :19/04/2562
ออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562

สำนักงาน กสทช. เขต 13 บริการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ณ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้มายื่นขอใบอนุญาตจำนวนทั้งสิ้น 21 ฉบับ รวมยอดเงินรายได้ 10,914 บาทจำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2