บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :27/02/2562
จัดกิจกรรมออกหน่วยประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

สำนักงาน กสทช. เขต 13 เข้าร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ของสำนักงาน กสทช. ภาค 1 ในงาน “อนุสรณ์ดอนเจดีย์” ประจำปี 2562 ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรีจำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2