บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :27/02/2562
บริการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกพื้นที่ ครั้งที่ 2/2561

สำนักงาน กสทช. เขต 13 ดำเนินการให้บริการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกพื้นที่ ครั้งที่ 2/2561 ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท โดยมีผู้มายื่นขอใบอนุญาตจำนวนทั้งสิ้น 22 ฉบับ รวมยอดเงินรายได้ 13,454 บาทจำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2