บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :27/02/2562
กิจกรรมการอบรม “สื่อมวลชนสัมพันธ์”

สำนักงาน กสทช. ภาค 1 ร่วมกับ สำนักงาน กสทช. เขต 13 เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม “สื่อมวลชนสัมพันธ์” ตามโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมพลังประชารัฐและส่งเสริมความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ตามวิถีประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงแรมวาสิฎฐี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวปิดงาน

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2