บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :08/05/2560
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ของ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ของ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบถึงการดำเนินงาน ของ กสท. แบ่งตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2559) รายงานให้ทราบถึงประกาศและหลักเกณฑ์ต่างๆที่ได้มีการประกาศใช้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น

สามารถดาวน์โหลดได้จาก https://broadcast.nbtc.go.th/services/ 

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2