บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :22/05/2561
ระชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. นายพิภพ รอดผดุง ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) พร้อมด้วยพนักงานฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อปรึกษาหารือและกำหนดทิศทางแผนการดำเนินงานพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็ก นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2