บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :17/01/2560
พนักงานบรรจุใหม่ของสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
วันที่ 11-13 มกราคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. พนักงานบรรจุใหม่ของสำนักงาน กสทช. เขต 15(สุพรรณบุรี) เข้าร่วมอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจงานบัญชี ผ่านโปรแกรม Formula และ วิธีการลงข้อมูลงานตรวจสอบผ่านระบบ GIS ณ สำนักงาน กสทช. ภาค 1 โดยมี นางสุภาภรณ์ ยอดมิ่ง และ นางสาวนิตยา คงแก้ว เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่น้องๆจำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2