บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :19/04/2562
ประชุมคณะกรรมการโครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและคณะกรรมการดำเนินงานจัดหาทุนสนับสนุนโครงการสุขศาลาพระราชทาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดกาญจนบุรี

นายรุ่งจันทร์ แซ่หลี นตป.ก3 และพนักงานฯ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 13 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและคณะกรรมการดำเนินงานจัดหาทุนสนับสนุนโครงการสุขศาลาพระราชทาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีจำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2