บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :14/09/2560
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารความถี่วิทยุและการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงประชาสัมพันธ์ ภารกิจ/หน้าที่ของ สำนักงาน กสทช.
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) มอบหมายให้พนักงานฯ ประกอบด้วยนายสุชาติ อ่อนสุวรรณ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง พร้อมด้วยนายคมสันต์ จิตต์มั่น บุคคลช่วยปฏิบัติงานให้ สำนักงาน กสทช. ไปบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารความถี่วิทยุและการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงประชาสัมพันธ์ ภารกิจ/หน้าที่ของ สำนักงาน กสทช. ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรีจำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2