บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :14/09/2560
ตรวจสอบการแพร่คลื่นแปลกปลอมและเข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง มาตรการตรวจสอบการแพร่กระจายคลื่นแปลกปลอมและบทลงโทษ
วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2560 พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) ประกอบด้วย นายวนุต ศรีจันทร์บาล หัวหน้างานตรวจสอบ นายจักราชัย ชุมภูบาง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปฏิบัติการ และนายบัญชา สิงห์ทอง พนักงานขับรถยนต์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จาก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ลงพื้นที่ตรวจสอบการแพร่คลื่นแปลกปลอม เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันการรบกวนการบิน และเข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง มาตรการตรวจสอบการแพร่กระจายคลื่นแปลกปลอมและบทลงโทษ ให้แก่ผู้ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ณ จังหวัดกาญจนบุรี

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2