บันทึกโดย :นางสาว ณัฐรุจา วีระธรรม (เขต16 ราชบุรี)
วันที่บันทึก :22/05/2561
คำสั่งสำนักงาน กสทช. ที่ 580/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อเรียกสำนักงาน กสทช. เขต
เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 แห่งระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2555 เลขาธิการ กสทช. โดยความเห็นชอบของประธาน กสทช. จึงมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงชื่อเรียกสำนักงาน กสทช. เขต รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)
443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000    email : mtr_sp@nbtc.go.th    โทร : 035 454 330 - 2